SOGA

SOGA streeft naar een toegankelijke gezondheidszorg voor alle etnisch-culturele minderheden verblijvende op grondgebied Gent, met als prioritaire groepen: mensen zonder wettig verblijf en vreemdelingen met een precair verblijfsstatuut. Deze werkgroep bestaat uit volgende organisaties: Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid, dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Oriëntatiepunt Gezondheidszorg, OCMW Gent, de sociale diensten van de ziekenhuizen, Integratiedienst, vrijwilligersorganisaties, CAW Artevelde, Intercultureel Netwerk Gent etc. 
Het SOGA komt 3x per jaar samen en wordt voorgezeten door de Gezondheidsdienst van de Stad Gent. 

De actiepunten voor 2016 zijn:

  • een goede afstemming voorzien tussen alle actoren ten einde een goede gezondheidszorg aan te bieden aan vluchtelingen tijdens en na de asielprocedure 
  • opvolging van Mediprima en de Dringende Medische Hulpverlening
  • overzicht creëren rond taalbijstand in gezondheidszorg
  • signalen doorgeven en opvolgen