Suïcide en suïcidepogingen

Cijfers over suïcidepogingen in Gent en Vlaanderen zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziekten/Depressies-en-zelfdoding/Kenmerken-su%C3%AFcidepogingen-in-Gent-en-Vlaanderen/

Relatief veel zelfdodingen in Gent

Recent onderzoek wijst uit dat hoge zelfmoordcijfers vooral voorkomen in gemeentes met een relatief arme en oudere bevolking en/of waar veel alleenstaanden wonen. Dat hoge aantal zelfdodingen wordt in een stad als Gent weer deels gecompenseerd doordat daar ook veel jongere mensen en migranten wonen. 

In de periode 2004 -2008 was zelfdoding (in Gent en in heel Vlaanderen) de grootste doodsoorzaak onder de 25- tot 44-jarigen, zowel bij mannen als bij vrouwen. 

De cijfers uit de Sterfteatlas van het Agentschap Zorg en Gezondheid tonen aan dat zelfdoding relatief vaak voorkomt in Gent. Meer mensen stappen er uit het leven dan in steden als Antwerpen, Brugge en Leuven, maar minder dan in Oostende, Ronse en Eeklo. 

Zo pleegden er in 2007 in Gent omgerekend 18 per 100 000 inwoners zelfmoord. Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen uit het leven stapten: 23 mannen tegenover 12 vrouwen per 100 000 Gentenaars, bijna het dubbele dus.

 

Dalingen pogingen tot zelfdoding in Gent en Vlaanderen 

In 2011 werden in Gent 220 suïcidepogingen per 100 000 inwoners geregistreerd. Dit is opnieuw een daling van het aantal pogingen (238 in 2010), er waren eveneens minder mensen die een suïcidepoging ondernamen dan in 2010 en voorgaande jaren. Gemiddeld voor Vlaanderen ging het om 183 pogingen per 100 000 inwoners. Uit cijfers van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat het aantal pogingen tot zelfdoding zowel in Gent als in Vlaanderen is afgenomen.

 

Pogingen tot zelfdoding leeftijdsafhankelijk

In Gent zijn het vooral jongeren die pogingen tot zelfdoding ondernemen. Op Vlaams niveau ligt het aantal geslaagde pogingen bij jongeren wel lager.

Volgens de Vlaamse Sterfteatlas was in 2010 ongeveer een derde van de Gentenaars die zelfmoord probeerden te plegen tussen 15 en 29 jaar oud. 

Grafiek: aantal pogingen tot zelfdoding per 1000 inwoners volgens leeftijd en geslacht, Gent 2000-2010

 

Bron: registratie suïcidepogingen Gent, Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, 2000-2010

Vrouwen probeerden zich volgens de Sterfteatlas vooral van het leven te beroven wanneer ze tussen 15 en 19 jaar oud waren, en ook tussen de leeftijd van 20 en 24 jaar zien we hoge cijfers. Bij mannen kwamen pogingen tot zelfdoding in 2010 het frequentst voor tussen 20 en 24 jaar, gevolgd door de periode van 35 tot 39 jaar. Voor Vlaanderen lag die leeftijd hoger: de meeste Vlamingen waren tussen 45 en 49 jaar wanneer ze een poging tot zelfdoding ondernamen. Dat verschil met Vlaanderen valt mogelijk te verklaren door de specifieke bevolkingsstructuur van Gent.

 

Inactieven grootste risicogroep

In 2010 kwamen de meeste pogingen tot zelfdoding, maar liefst 41,7 %, voor bij inactieven zoals invaliden en studenten. In Gent was het aandeel van werklozen dat een poging tot zelfdoding ondernam hoger dan gemiddeld in Vlaanderen: 22,2 % Gentenaars tegenover 14,9 % Vlamingen. 

Dat komt overeen met wat we in de literatuur vinden: lager opgeleiden en (langdurige) werklozen lopen meer kans op pogingen tot zelfdoding en zelfdoding. Daarnaast vertonen ook alleenstaanden, mensen die alleen wonen en mensen die gescheiden zijn vaker suïcidaal gedrag.