Alcoholgebruik

Eén vierde van de Gentenaren geeft aan dat ze het voorbije jaar geen alcohol consumeerden, 9% van de respondenten dagelijks (Leefbaarheidsonderzoek 2010, Stad Gent). 

De consumptie van alcohol hangt in Gent samen met verschillende socio-demografische kenmerken. Vrouwen consumeren minder vaak alcohol dan mannen. Hoe ouder, hoe vaker men alcohol consumeert. Naar nationaliteit zien we hoe niet-Belgen en respondenten waarvan één of beide ouders niet-Belg is, minder vaak alcohol drinken dan Belgen en respondenten waarvan beide ouders Belg zijn. Ook allochtone respondenten drinken minder vaak alcohol dan autochtone respondenten.

Hoe hoger het diploma, hoe makkelijker men het heeft om maandelijks rond te komen en hoe hoger het inkomen, hoe vaker men alcohol consumeert. Naar beroepsactiviteit blijkt dat niet-beroepsactieve respondenten minder vaak alcohol drinken dan tijdelijk tewerkgestelden, die op hun beurt minder alcohol drinken dan personen met een vaste job. Arbeid(st)ers consumeren minder vaak alcohol dan (hoger) bedienden

Dagelijks alcoholgebruik

In de Gezondheidsenquête (2008) gaf 17% van de Vlamingen aan dat ze nooit drinken, en drinkt 11% dagelijks. Het percentage dagelijkse gebruikers is algemeen hoger in steden, maar voor Gent is dit niet zo. Vooral onder mannen komt dagelijks drinken in Gent minder voor dan gemiddeld in Vlaanderen (11,4% tov 14,2%) bij vrouwen is het verschil minder groot (6,9% tov 7,3%). In combinatie met het hogere alcoholgebruik in Gent, kan dit wijzen op een consumptie die meer geconcentreerd is op bepaalde dagen. Cijfers uit het Gentse Leefbaarheidsonderzoek bevestigen dit: het gemiddeld aantal glazen alcohol op een weekdag is 0,93 en  op een doorsnee weekenddag drinkt men gemiddeld 2,54 glazen alcohol.

Dagelijks alcoholgebruik voor mannen hangt samen met de opleiding en komt meer voor bij lager opgeleiden. Dagelijks alcoholgebruik komt zowel voor vrouwen als mannen in Gent meer voor onder werklozen dan onder werkenden/actieven (in tegenstelling tot de algemene consumptie van alcohol) en minder onder ECM

Overmatig en problematisch alcoholgebruik

Overmatig of aanhoudend alcoholgebruik resulteert in alcoholgerelateerde problemen, op lichamelijk, sociaal of psychisch vlak. Vooral chronische consumptie, alcoholafhankelijkheid en alcoholintoxicatie of piekdrinken (‘bingedrinken’) zijn gerelateerd aan verschillende gezondheidsrisico’s.

Er zijn richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik dieovereenkomen met een minimaal gezondheidsrisico. Voor mannen is dit maximaal 21 eenheden (standaardglazen) per week, en niet meer dan 5 eenheden per keer, voor vrouwen maximaal 14 eenheden per week en niet meer dan 3 glazen per gelegenheid. Dit in combinatie met minimum 2 alcoholvrije dagen per week. Ook de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor alcoholgebruik hanteren deze grenswaarden.

In Gent drinkt volgens de Leefbaarheidsenquête 16,2% van de mannen en 15,9 % van de vrouwen meer dan dit maximaal aantal eenheden per week. De percentages zijn relatief hoog bij de 18-25 jarigen en de 50-64-jarigen, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Ook de gezondheidsenquête bevestigt dat jongeren en vrouwen tussen 55 en 65 jaar opvallend hoog scoren voor overmatig alcoholgebruik.  Bij de mannen ligt de kritieke leeftijd voor het drinken van alcohol (gemiddeld gebruik en overconsumptie) tussen 25 en 34 jaar en tussen 45 en 64 jaar. Bij de vrouwen ligt de piek in de leeftijdsgroep 45-54 jaar. Het merendeel van de 500.000 probleemdrinkers in ons land behoort tot de leeftijdsgroep 45-64 jaar. Ook bij vrouwen stijgt het dagelijks drinken en de drankverslavingen, vooral bij vrouwen van 40 tot 50 jaar oud.

De Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO, World Health Organisation) hanteert de combinatie van dagelijks drinken en de hoeveelheid alcohol om een standaard te bepalen voor eventueel problematisch alcoholgebruik. Op basis hiervan loopt in Gent 4,9% van de mannen en 4,7% van de vrouwen een risico als problematisch gebruiker.

Daarnaast is ook bingedrinken, de consumptie van 6 glazen of meer bij 1 gelegenheid, schadelijk voor de gezondheid.

Volgens de Gezondheidsenquête 2008 doet naar schatting 8% van de Vlamingen minstens 1 keer per week aan bingedrinken. Dit is duidelijk een meer mannelijk fenomeen: 14% van de mannen, en 4 % van de vrouwen die vertonen dit gedrag. Jongeren van 15 tot 24 jaar, meer bepaald de jongens, zijn een belangrijke risicogroep waarbij piekdrinken en de frequentie ervan meer voorkomt.