Fysieke en sociale omgeving

Fysieke leefomgeving

Er is ongeveer evenveel groen in Gent als in andere centrumsteden. De Gentenaar, vooral in Gent Centrum Rand (19de eeuwse gordel), is echter matig tevreden over het groen in de buurt. Ook indruk van de netheid in de buurt ligt relatief laag onder Gentenaren, een belangrijk deel is ronduit ontevreden, terwijl de netheidsbarometer wel objectieve verbeteringen aantoont.

De fijn stofconcentratie is de voorbije jaren afgenomen, in lijn met de Vlaamse trend van de voorbije decennia. Het jaargemiddelde in Gent blijft onder de Europese grenswaarde, maar het maximum aantal dagen per kalenderjaar met een concentratie fijn stof hoger dan 50 μg/m3 wordt al een aantal jaar overschreden. Ook in de toekomst wordt een stijging van de concentraties verwacht.  

De kwaliteit van de woningen is een aandachtspunt in Gent. CO-intoxicaties komen nog jaarlijks voor, af en toe met dodelijke gevolgen. Bovendien is het binnenmilieu van veel woningen door vocht en schimmel ondermaats.

Sociale leefomgeving

Veralgemeend vertrouwen (generalised trust) en de frequentie van sociaal contact in Gent, liggen in lijn met de Vlaamse gemiddelden. De kwaliteit van het sociaal netwerk is voor bepaalde kwetsbare doelgroepen een aandachtspunt. Zo komt sociale isolatie en eenzaamheid relatief vaak voor onder ouderen maar ook bij ongehuwden, gescheiden personen, werklozen en specifiek in achtergestelde buurten.

Woonkwaliteit

Er is een relatie tussen het binnenmilieu en de gezondheid. Mensen zijn gemiddeld 85% van hun tijd binnen, waarvan 70% in hun eigen woning (Agentschap Zorg & Gezondheid). De aanwezigheid van schadelijke stoffen hier heeft invloed op de gezondheid.

 

Luchtverontreiniging

Fijn stof behoort tot de meest schadelijke stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, en wordt uitgestoten door de industrie, dieselwagens en vrachtwagens, maar ook door de huishoudens via allesbranders en open haarden, de barbecue,….

Openbaar groen

Gent had in 2008 meer bereikbaar openbaar groen (87%) binnen haar stadsgrenzen dan Antwerpen (70,8%) en Brugge (60%), maar dit cijfer is in 2011 naar 78% gewijzigd (tegenover respectievelijk 84,1 en 73 %).

Indruk netheid buurt

Uit de Stadsmonitor (2011) blijkt ook dat in vergelijking met de andere 13 centrumsteden men in Gent minder tevreden is over de netheid in de buurt (53,4% versus 61,7% gemiddeld). Opvallend is dat ruim 30% het niet eens is met de stelling dat de buurt netjes is.

Generalised trust

Deze indicator is terug te vinden op http://gent.buurtmonitor.be/ onder Gezondheid.

Sociale contacten

Deze indicator is terug te vinden op http://gent.buurtmonitor.be/ onder Gezondheid.

In het Gentse Leefbaarheidsonderzoek werd de frequentie van sociale contacten bevraagd.