Gebruik van het gezondheidszorgsysteem

Het aanbod aan huisartsen in Groot-Gent voldoet in theorie aan de norm. Cijfers van het aantal voltijds equivalenten op wijkniveau brengen echter verschillen en ongelijkheden tussen wijken op vlak van aanbod en afstand in kaart. Een tiental wijken in Gent zit nu al onder de norm. En gezien de verwachtte uitstroom zal de druk op het aanbod nog groter worden.

Het merendeel van de Gentenaars heeft een vaste huisarts. In achtergestelde wijken is dat minder het geval. Bovendien hebben in achtergestelde wijken minder mensen een Globaal Medisch Dossier of is dit minder gekend.

De inschrijvingsgraad van de consultatiebureaus van Kind & Gezin is heel hoog. Zij bereiken ook de meerderheid van kansarme niet-Belgen.

De realisatiegraad (t.a.v. de programmatienorm) voor residentiële ouderenzorg en gezinshulp blijft hangen op 80% en gaat de laatste jaren licht achteruit. Er is een tendens naar meer en zo lang mogelijke zorg thuis.

Men signaleert nog steeds een oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten, waar heel wat problemen terecht komen die bij de huisarts of op de huisartsenwachtposten kunnen opgevangen worden, maar ook op de huisartsenwachtposten komen mensen met niet dringende vragen.

Alle CGG in Vlaanderen hebben te maken met een wachttijdenproblematiek. De Gentse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg hebben (slechts) een iets hoger aantal patiënten dan gemiddeld in Vlaanderen. Het hoge aandeel bedienden valt hierbij op.

Opnames in de psychiatrie komen dan weer relatief meer voor bij lager opgeleiden. Opnames in de residentiële geestelijke gezondheidszorg komen wel opvallend vaak voor bij Gentenaren; maar er is dan ook een relatief groot aanbod aan psychiatrische bedden.

Er zijn in 2010 ruim 2.650 tussenkomsten geneeskundige zorgen toegekend door het OCMW van Gent. De grootste groep aan wie dit is toegekend komt uit de nieuwe EU-lidstaten. Pas daarna komen de tussenkomsten aan Belgen. Ook niet-EU Europeanen, Aziaten en Afrikanen, zijn grote groepen hierin.

Het aantal personen die minimum 1 dringende medische kaart heeft ontvangen is licht afgenomen sinds 2009, van 2642 naar 2588 in 2010. De meeste personen met een medische kaart, zijn afkomstig uit Bulgarije of de Slovaakse Republiek.

In Gent heeft 16,6% van de inwoners een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, met een groter percentage vrouwen dan mannen en vooral komende uit de jongste en hoogste leeftijdsklassen. In Gent heeft 2,2% van de bevolking een OMNIO-statuut, met een groot aandeel jongeren tot 20 jaar.

Uitstellen van doktersbezoek specifiek om financiële redenen kwam in 2009 onder ongeveer 2% van de Gentenaren voor. Bij socio-economisch zwakkere groepen is uitstel van dokter- of tandartsbezoek, om financiële of andere redenen, een heel stuk hoger.

Ook merken we uitstelgedrag binnen de geestelijke gezondheidszorg. De mediane duur tussen de start van de stoornis en het moment waarop personen een eerste behandelingscontact maken, schommelt tussen 1 jaar (voor stemmingsstoornissen) en 18 jaren (voor alcoholgerelateerde stoornissen, 16 jaar bij angststoornissen). Dit uitstelgedrag kan worden gegroepeerd in vier soorten factoren: (1) cognitieve factoren (het zelf willen oplossen), (2) financiële factoren (angst voor kostprijs), (3) het stigma dat gebonden is aan het zoeken naar professionele hulpverlening en (4) factoren gerelateerd aan de gepercipieerde toegankelijkheid van diensten.

Profiel huisartsen

Er zijn in Gent in totaal 287 huisartsen (situatie 2011). Bijna de helft van deze artsen werkt alleen, 17% werkt in een groepspraktijk, 17% in een duopraktijk, en 18% werkt in een wijkgezondheidscentrum, waarvan er in Gent 8 zijn.

Afstand zorgverstrekker

De indicator is terug te vinden via de website van de Stadsmonitor http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Monitoring/bijlagenmonitoren/stadsmonitor/stadsmonitor2008.pdf 

Tevredenheid gezondheidsvoorzieningen

De indicator is terug te vinden via de website van de Stadsmonitor http://www.thuisindestad.be/Tevredenheid-over-het-aanbod-aan-huisartsen-in-de-buurt.html of op 

Gebruik wijkgezondheidscentra

Meer dan 25.000 inwoners of 10 % van de Gentenaren waren in 2010 ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. Op 1 januari 2012 waren er 26.940 personen ingeschreven, ofwel 10,9% van de officiële Gentse bevolking.

Gebruik huisartsenwachtposten

De huisartsenwachtposten (Baudelokaai, Martelaarslaan en Kliniekstraat) registreerden in 2010 19.468 patiënten, waarvan 68,7 % consultaties op de wachtpost zelf waren, en 31,3% huisbezoeken. Jonge kinderen zijn de grootste groep patiënten voor de wachtposten.

Inschrijvingsgraad consultatiebureaus

De cijfers zijn terug te vinden op de website van Kind & Gezin, bij de gemeentelijke kindrapporten (tot en met 2009) http://www.kindengezin.be/toepassingen/gemeentelijke-kindrapporten.jsp

Aantal CGG-patiênten

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of CGG biedt ambulante begeleiding (tijdens consultaties, zonder opname of verblijf) voor mensen met een ernstig psychisch probleemof een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden.

Residentiële ouderenzorg

De indicator is terug te vinden via de website van de Stadsmonitor en de website Lokale Statistieken http://www.thuisindestad.be/RESIDENTIeLE-OUDERENZORG_2.html

Voorkeursregeling ziekteverzekering

De cijfers zijn terug te vinden op de website http://www.lokalestatistieken.be

OMNIO-statuut

De cijfers zijn terug te vinden op de website http://www.lokalestatistieken.be

Tussenkomst medisch zorgen

Er zijn in 2010 ruim 2.650 tussenkomsten geneeskundige zorgen toegekend, minder dan in 2009 (2.885). De grootste groep aan wie dit is toegekend komt uit de nieuwe EU-lidstaten. Pas daarna komen de tussenkomsten aan Belgen. Ook niet-EU Europeanen, Aziaten en Afrikanen zijn grote groepen hierin.

Medische kaarten

Het aantal personen die  minimum 1 medische kaart hebben ontvangen is licht afgenomen sinds 2009, van 2.642 naar 2.588 in 2010.

Uitstel doktersbezoek

De cijfers over uitstellen van doktersbezoek zijn terug te vinden op de website Gent in Cijfers onder GentMonitor - Gezondheid

Uitstel tandartsbezoek

Uitstel van tandartsbezoek omwille van financiële redenen kwam bij 2,55% van de respondenten voor. Hier zien we grotendeels dezelfde patronen als voor doktersbezoek. Er is een verband tussen uitstelgedrag in het algemeen en het inkomen.