Drugbeleidsplan 2013-2018

Het drugsbeleidsplan koos voor 7 speerpunten: harm reduction, sociale activering, bestrijding overlast, dubbel diagnose, alcoholbeleid, veilig en gezond uitgaan en vroeginterventie. De drugrealiteit is echter steeds in beweging. Er wordt daarom gekozen voor een integraal beleid dat steeds kan inspelen op veranderde noden.

Wat voorafging


De basisuitgangspunten en speerpunten werden in de Stuurgroep Drugbeleid begin dit jaar neergeschreven. Op 18 maart werd een Open Vergadering Drugbeleid georganiseerd waarop 170 veldwerkers uit alle betrokken sectoren aanwezig waren om in een aantal workshops actiepunten per speerpunt te formuleren. Op die manier werd de betrokkenheid van het werkveld in de Gentse regio gerealiseerd. Het resultaat werd verwerkt in het beleidsplan ‘Drugbeleidsplan 2013-2018’.

Integraal beleid met zeven speerpunten


Er zijn zeven speerpunten in het drugbeleidsplan - thema’s waarop extra zal worden ingezet, rekening houdend met de noden en behoeften die momenteel werden vastgesteld:

 1. Gezondheidsbevordering van druggebruikers – harm reduction
  Er zijn heel wat signalen dat vele druggebruikers niet hygiënisch of veilig gebruiken, met alle negatieve gevolgen van dien. Meer aandacht daarvoor is nodig. Er moet onderzocht worden of meer ‘harm reduction’ mogelijk is, naast het al bestaande hulpverleningsaanbod, zodat een brede waaier aan zorg gegarandeerd is. Met een soort ‘needs assessment’ kan onderzocht worden welke bestaande activiteiten meer (of minder) aandacht moeten krijgen. Ook de wenselijkheid en haalbaarheid van eventuele nieuwe methodieken (zoals gebruiksruimtes) dient onderzocht te worden.
 2. Sociale activering en arbeidsactivering van druggebruikers
  Mensen met een middelenproblematiek moeten worden geactiveerd. Dit gaat van een zeer laagdrempelige sociale activering tot een eerder arbeidsmatige activering met als ultieme finaliteit doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Enerzijds kan er dus aandacht zijn voor een nuttige dagbesteding en het aanleren van een bepaald dagritme, anderzijds is er het aanbod van arbeidsactivering (voor gebruikers die er al meer ‘klaar’ voor zijn) als belangrijke hefboom naar maatschappelijke inclusie.
 3. Bestrijding drugoverlast
  Drugoverlast is een containerbegrip en kan verschillende elementen bevatten: dealen, zwerfspuiten, publiekelijk onder invloed zijn, herhaaldelijk aangesproken/lastiggevallen worden door dealers, kleine vermogenscriminaliteit door gebruikers, geweldsdelicten onder invloed, enzovoort. Ook hier is dus een integrale aanpak nodig, liefst buurtgericht. Waar er duidelijke linken zijn met andere diensten die aan overlastbestrijding doen, is verdere samenwerking nodig. Het is het Parket dat de richtlijnen geeft voor een strafrechtelijke aanpak. Duidelijk is wel dat bijvoorbeeld dealen uit winstbejag en zware geweldsdelicten met druggebruik als onderliggende factor als ernstiger worden beschouwd dan bezit enkel voor eigen gebruik. Van een ‘gedoogbeleid’ is er echter geen sprake.
 4. Aandacht voor dubbele diagnose – psychiatrische problematiek
  Heel wat druggebruikers (het exacte aantal is niet gekend) hebben zowel een drugprobleem als een ernstige psychiatrische problematiek (dubbele diagnose). Dit is een extra kwetsbare groep die dikwijls vanuit het zorgaanbod slechts gedeeltelijk of voor korte tijd kan worden geholpen. In de psychiatrie is het druggebruik vaak een drempel; en omgekeerd is in de drughulpverlening de (omgang met de) psychiatrische stoornis geen evidentie. Heel wat problematische gebruikers blijken een mentale beperking te hebben.
 5. Alcoholbeleid
  De Stad Gent plaatste het uitwerken van een alcoholbeleid een tweetal jaar geleden op de agenda. Het thema wordt vooral getrokken door de Gezondheidsdienst. In de Stuurgroep Alcoholbeleid werden (na een ‘lokale scan’) de volgende zes prioriteiten/thema’s gekozen: vrije tijd, onderwijs, senioren, alcohol op de werkvloer, gezondheid en verkeer.
 6. Veilig en gezond uitgaan
  De Stad Gent wil een alcohol- en drugbeleid op evenementen en in de Gentse uitgaansgelegenheden verder stimuleren. De Stad werkt verder samen met partners, zoals organisatoren en horeca-uitbaters.
 7. Gerichte preventie/vroeginterventie/opvoedingsondersteuning naar minder bereikte groepen
  Universele preventie blijft belangrijk maar er is zeker nog meer aandacht nodig voor zowel meer gerichte preventie op maat als voor vroeginterventie als nieuwe methodieken om specifieke groepen preventief en in een vroeg stadium te bereiken. Denken we maar aan jongeren met een mentale beperking, ouders uit de diverse groep van etnisch-culturele minderheden, families uit voormalig Oost-Europa enzovoort. Nieuwe of betere manieren van werken zijn nodig om deze groepen te bereiken.

Deze speerpunten mogen dan wel de prioriteiten zijn voor de komende periode, dat wil niet zeggen dat tijdens diezelfde periode geen andere prioriteiten of acties kunnen worden gekozen als dat nodig zou blijken te zijn. De ‘drugrealiteit’ is namelijk steeds in beweging zodat bepaalde behoeften kunnen wijzigen. Het blijft belangrijk om op nieuwe evoluties snel en gepast te reageren, steeds op basis van het integrale beleid.