Geestelijk gezondheidsbeleid

Binnen de Gentse rondetafels rond geestelijke gezondheid werden volgende doelstellingen vooropgesteld.
Deze zullen uitgewerkt worden in een meerjarenplanning rond geestelijke gezondheid binnen het netwerk.

Missie
Gent straalt een warme, solidaire, zorgzame stad uit, waar mensen in alle sferen (woonomgeving, onderwijs, hulpverlening, werk) zorg dragen voor zichzelf en voor elkaar.

Positieve beeldvorming

 • Gentenaars spreken sneller over hun eigen psychisch welbevinden, maken het bespreekbaar en durven sneller hulp zoeken.
 • Meer aandacht in lokale media rond psychisch welbevinden en juist omgaan met psychische problematiek. Het thema psychische problematiek uit de taboesfeer halen door het bespreekbaar te maken ook via lokale media.
 • Streven naar een positieve beeldvorming via de hulp- en dienstverleners opdat zij psychisch welbevinden bespreken met hun patiënt/cliënt & hun omgeving en ook een juist beeld schetsen van en een brug leggen naar de geestelijke gezondheidszorg.
 • De sector geestelijke gezondheidszorg in Gent communiceert duidelijk en op maat van de gebruiker over hun aanbod zodat burgers goed weten wat zij kunnen verwachten van de aangeboden hulpverlening.
 • Werkgevers worden gestimuleerd hun managementstijl aan te passen aan een nieuwe cultuur met niet alleen oog voor prestaties maar ook oog voor een zorgzaam team. Zij krijgen tools aangereikt om hun werknemers te ondersteunen en met psychische problemen op een juiste manier om te gaan.
 • Jongeren leren binnen het onderwijssysteem omgaan met “anders zijn”.

Geestelijke gezondheidsbevordering

 • De veerkracht van de Gentenaars verhogen om zo beter met moeilijke momenten in hun leven om te kunnen gaan en dit in hoofdzaak door het faciliteren en ondersteunen van de sociale netwerken van mensen.

Toegankelijke eerstelijns geeestelijke gezondheidszorg

 • Gentenaars weten waar ze terecht kunnen wanneer ze geconfronteerd worden met psychische problemen.
 • De geestelijke gezondheidszorg is laagdrempelig en op maat van de patiënt, met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen (vb. allochtonen, anderstaligen, vluchtelingen, kansarmen).

Suïcidepreventie

 • Streven naar minder suïcides in Gent en een betere nazorg na suïcidepogingen.

Deskundigheidsbevordering

 • De sector geestelijke gezondheidszorg biedt hulp- en dienstverleners hun expertise aan voor meer deskundigheidsbevordering opdat zij:
  • signalen mbt psychische problematiek vroegtijdig kunnen herkennen/detecteren
  • juist met de problematiek omgaan (luisteren naar de échte nood en vraag van de cliënt/patiënt)
  • correct kunnen doorverwijzen naar diensten die hun cliënt of patiënt écht verder helpen (en zo de toegankelijkheid van de GGZ vergroten
  en omgekeerd bieden hulp- en dienstverleners hun expertise aan, aan de sector geestelijke gezondheidszorg voor meer deskundigheidsbevordering rond vb. omgaan met kwetsbare doelgroepen.

Intersectorale samenwerking

 • Intersectorale samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg verbeteren met het oog op een betere zorg op maat van de cliënt.