Gezondheidsbeleid 2014-2019

Het Gentse gezondheidsbeleid 2014-2019 wil gezondheidsongelijkheid tegengaan door in te zetten op volgende doelstellingen:

1. Het regisseren van het stedelijk gezondheidsbeleid
De dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent neemt de regie op in het gezondheidsbeleid en staat in voor:

 • gerichte intersectorale samenwerking (met welzijn, onderwijs, sport enz.) in functie van het bereiken van de doelstellingen. 
 • de coördinatie van de Gezondheidsraad en opvolging van hun meerjarenplanning. 
 • het wetenschappelijk onderbouwen van het beleid via de gezondheidsmonitor, beleidsindicatoren en projectevaluatie.
 • het uitdragen van het Gentse voorbeeld in Europa.
 • de lokale coördinatie in de aanpak van gezondheidsrisico's zoals bvb. scabiës.
 • het ondersteunen van kleine organisaties en verenigingen die zich inzetten voor een betere gezondheid van de Gentenaars.

 

2. Het vergroten van de impact van gezondheidspromotie
Leefstijlverandering is cruciaal voor een betere gezondheid. De impact van gezondheidspromotie willen we vergroten aan de hand van:

 • het promoten van meer wijgerichte beweging: start project "Buurt beweegt gezond" in 2014.
 • het promoten van meer gezonde voeding.
 • acties op maat van de kwetsbare wijken in samenwerking met de gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra.
 • samenwerking. Want hoe meer burgers op verschillende plaatsen (werk, school, vrije tijd, thuis, huisarts...) dezelfde boodschap krijgen, hoe groter de impact van die boodschap.
 • een tandzorgcampagne naar alle Gentse kleuters en hun ouders, met specifieke acties naar kansengroepen.
 • alcoholpreventie.
 • sensibilisering rong gezond wonen.
 • het tegengaan van lood in drinkwater.

 

3. Het verhogen van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg
Om te voorkomen dat mensen hun noodzakelijke gezondheidszorg uitstellen zetten we in op de toegankelijkheid ervan aan de hand van:

 • het promoten van een vaste huisarts en tandarts bij alle Gentenaren.
 • mensen wegwijs tonen in de gezondheidszorg via www.gezonde.stad.gent en een educatief pakket met filmpjes.
 • studiedagen voor hulpverleners die zo hun cliënten beter kunnen doorverwijzen binnen de gezondheidszorg.
 • huisartsen ondersteunen om een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg in alle Gentse wijken te garanderen.
 • speciale aandacht voor mensen met een precair statuut voor wie het recht op gezondheidszorg niet gewaarborgd is.
 • speciale aandaht voor de toegankelijkheid van de zorg voor sekswerkers.
 • samenwerking met welzijn in functie van de vermaatschappelijking van de zorg.

 

4. Het verbeteren van de geestelijke gezondheid van de Gentenaars
Eén op de vier Gentenaars wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische problemen en 60% van hen zoekt daarvoor geen hulp. Daarom zetten we in op:

 • samenwerking en afstemming tussen cruciale partners voor het geestelijk gezondheidsbeleid.
 • het aanbieden van psycho-educatieve sessies voor de Gentenaars.
 • het pleiten voor meer eerstelijnspsychologen.
 • Gentenaars wegwijs tonen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • het goede voorbeeld te geven door ook zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van het stadspersoneel.