Gezondheidsbeleid op basis van samenwerking

Om het Gentse gezondheidsbeleid waar te kunnen maken, werken we samen met heel veel partners. De Gezondheidsraad is de spil in deze samenwerking. Daarnaast hebben we vanuit de Stad Gent samenwerkingsovereenkomsten met de 9 wijkgezondheidscentra, de Huisartsenvereniging Gent, de Sloep vzw, Pasop vzw en Logo Gezond+. We stimuleren ook andere kleinere organisaties om rond gezondheid in de wijken aan de slag te gaan via projectsubsidies.

In functie van de overeenkomsten vragen we verschillende prestaties aan de verschillende partners. Deze vind je hieronder terug.

Centra Geestelijke Gezondheid

De Stad wil "de veerkracht van de Gentenaars verhogen om zo beter met moeilijke momenten in hun leven om te kunnen gaan". Het is in dit kader dat de Stad ook middelen geeft aan de CGG's, die zich engageren tot het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van een project- en stappenplan en concrete acties geestelijke gezondheidsbevordering in Gent.

De Sloep vzw

In het kader van het Stedenfonds ontvangt vzw De Sloep jaarlijks middelen van Stad Gent. Deze middelen worden aangewend voor laagdrempelige gezinsondersteuning en gezondheidsbevordering voor kwetsbare gezinnen met jongere kinderen. 

Huisartsenvereniging Gent

De Stad is bereid om de Huisartsenvereniging te steunen, zowel met een werkingssubsidie als met een huursubsidie voor onroerend patrimonium. Verder stelt de Stad haar informatie- en communicatiekanalen ter beschikking om de drie Gentse huisartsenwachtposten aan de bevolking kenbaar te maken. 

Logo Gezond+ vzw

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het vertalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar de specifiek Gentse grootstedelijke context met speciale aandacht voor kansengroepen, door het ondersteunen van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen bij het uitvoeren van haar beleid m.b.t. gezondheidspromotie.

Pasop vzw

In het kader van het Stedenfonds ontvangt vzw Pasop jaarlijks middelen van Stad Gent. Deze middelen worden aangewend voor een gezondheidsaanbod voor sekswerkers. Zo wordt er ingezet op een grotere toegankelijkheid van het eerstelijns gezondheidsaanbod voor de sekswerkers en probeert men via preventie de gezondheidsrisico's te beperken.

Wijkgezondheidscentra

Sinds 1999 heeft de Stad Gent in het kader van het Stedenfonds convenanten afgesloten met de wijkgezondheidscentra ter ondersteuning van de gezondheidspromotoren werkzaam in deze wijkgezondheidscentra, met de bedoeling wijkgerichte gezondheidspromotie in deze kwetsbare wijken tot stand te brengen.