Centra Geestelijke Gezondheid

De Stad wil "de veerkracht van de Gentenaars verhogen om zo beter met moeilijke momenten in hun leven om te kunnen gaan". Het is in dit kader dat de Stad ook middelen geeft aan de CGG's, die zich engageren tot het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van een project- en stappenplan en concrete acties geestelijke gezondheidsbevordering in Gent.

De CGG's leveren in ruil voor deze middelen, onderstaande prestaties aan de Stad.

Periode: 2017-2019
Budget: € 3.035 per jaar
Activiteit: Geestelijke gezondheid van de Gentenaren verbeteren (MJP OD 6)

Prestaties & indicatoren:

 

Prestatie 1: Samenwerking

 

De uitvoerder is medetrekker van het project Blijf er niet mee zitten. Dit geldt zowel voor inhoudelijke samenwerking, als voor praktische ondersteuning.

Een psycholoog van CGG Eclips geeft inhoudelijke ondersteuning in de uitwerking van het aanbod en ondersteuning bij de ruimere bekendmaking van het project.

Tevens helpt de uitvoerder de stad Gent en andere partners bij het promoten van de sessies Blijf er niet mee zitten en bij het werken aan een structurele verankering van psycho-educatie op middellange termijn, in de wijken.

 

 

·        Aanwezigheid op overleg m.b.t. Blijf Er Niet Mee Zitten en organisatorische en promotionele hulp bij concrete initiatieven.

·        In 2017 geeft CGG Eclips, via de dienst Welzijn en Gelijke Kansen, signalen rond behoeften en mogelijke oplossingen mee inzake geestelijke gezondheid t.b.v. de wijkactieplannen van de sociaal regisseurs.

·        CGG Eclips neemt initiatieven om de toegankelijkheid naar geestelijke gezondheidszorg te vergroten bij kwetsbare doelgroepen. Ze doet dit in overleg met zelforganisaties of andere vertegenwoordigers van de doelgroepen en met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

 

Prestatie 2: Organisatie en begeleiding van psycho-educatieve sessies

 

Teneinde de veerkracht van personen te helpen verhogen, geeft een psycholoog van CGG Eclips (masterniveau) een minimum aantal sessies in het kader van deze overeenkomst:

 

a.               in 2017 en 2018:

a.1. voor (sociale) hulpverleners rond “positieve gespreksvoering”, waarin hulpverleners handvaten en praktische tips krijgen omtrent positieve gespreksvoering en hoe ze dit kunnen meenemen naar de praktijk.

a.2. voor personen met een migratieachtergrond rond “stress voor oudergroepen”, waarin aan ouders handvaten aangereikt worden om hen –vanuit hun eigen kracht- een evenwicht te helpen vinden tussen alle druk en stress die opvoeding met zich meebrengt en wat ze aankunnen.

 

b.               in 2019:

Eind 2018 worden bovenstaande sessies geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zullen bovenstaande sessies worden verdergezet, bijgestuurd of aangepast.

in 2017 en 2018:

 

a.1: organisatie en begeleiding van minimaal 2 sessies ‘positieve gespreksvoering’ van 3u, door 1 hulpverlener.

 

a.2: organisatie en begeleiding van minimaal 4 sessies ‘stress voor oudergroepen’ van 3 uur door 2 hulpverleners

 

 

in 2019:

 

Eenzelfde aantal sessies of uren worden geïnvesteerd in 2019, als bepaald voor 2017 en 2018.