Centra Geestelijke Gezondheid

De Stad wil "de veerkracht van de Gentenaars verhogen om zo beter met moeilijke momenten in hun leven om te kunnen gaan". Het is in dit kader dat de Stad ook middelen geeft aan de CGG's, die zich engageren tot het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van een project- en stappenplan en concrete acties geestelijke gezondheidsbevordering in Gent.

De CGG's leveren in ruil voor deze middelen, onderstaande prestaties aan de Stad.

Periode: 1/12/2012 – 30/6/2014
Budget: € 10.500 (40% na goedkeuring in de gemeenteraad; 50% in 2013 na opmaak en goedkeuring van projectplan; 10% na inhoudelijke controle van de prestaties en financiële controle)
Activiteit: Geestelijke gezondheid van de Gentenaren verbeteren (MJP OD 6)

Prestaties & indicatoren:

Prestaties

Indicatoren

Het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van een project- en stappenplan en concrete acties met betrekking tot geestelijke gezondheidsbevordering van de Gentenaar, onder regie van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van stad Gent en binnen de werkgroep positieve beeldvorming en geestelijke gezondheidsbevordering, met terugkoppeling naar de Gentse Gezondheidsraad

-        December 2012: uitwerking en voorlegging van een ontwerp projectplan/stappenplan aan de werkgroep gezondheidspromotie

-        1 mei 2013: Oplevering project- en stappenplan geestelijke gezondheidsbevordering Gent

-        Najaar 2013: Implementatie van plan met uitvoering van minimum één concrete actie

-        Voorjaar 2014: Evaluatie van de behaalde resultaten en voorstel van verdere opvolging

-        Registratie van het aantal gepresteerde uren (personeelsinzet) door de CGG-medewerker(s) voor stappen 1-4 bovenop de reguliere werking en samenwerking met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen voor het uitwerken van een stappenplan en implementeren van acties met betrekking geestelijke gezondheidsbevordering van de Gentenaren.