De Sloep vzw

In het kader van het Stedenfonds ontvangt vzw De Sloep jaarlijks middelen van Stad Gent. Deze middelen worden aangewend voor laagdrempelige gezinsondersteuning en gezondheidsbevordering voor kwetsbare gezinnen met jongere kinderen. 

Binnen de huidige overeenkomst worden volgende prestaties gevraagd van deze vzw.

Periode: 2017-2019
Budget: € 92.000 per jaar (jaarlijkse indexatie van 0,6%)
Activiteit: Inzetten op een grotere toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg (MJP OD 5)

Prestaties & indicatoren:
De SLOEP vzw, Huis van het Kind, is de toegangspoort voor laagdrempelige gezinsondersteuning aan alle gezinnen met kinderen en zwangere gezinnen (werkgebied Gent-Noord-Oost). Dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De SLOEP vzw zet in op het realiseren van een gezonde start van elk kind in Gent door een integraal en geïntegreerd laagdrempelige aanbod op te zetten en dit op basis van lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden.

In samenwerking en afstemming met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent, de Gentse Gezondheidsraad  en lokale gezondheidsactoren, met de eerstelijnsgezondheidszorg (wijkgezondheidscentra, huisartsen, paramedici) als bijzondere partner, zet De SLOEP vzw in op gezondheidspromotie en projectmatige gezondheidswerking voor kwetsbare gezinnen rond diverse gezondheidsthema’s.

 

tegen eind 2019

Prestaties

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)

Prestatie 1

 

Toeleiding naar zorg en het verzekeren van een goede start voor kinderen via preventieve, laagdrempelige integrale gezinsondersteuning aan kansarme gezinnen met jonge kinderen.

Deze indicatoren zijn gebaseerd op de cijfers in 2015:

·        2.500 geregistreerde individuele contacten en gezinsondersteuning

·        1/3 van de groepssessies (met uitzondering van de bewegingsgroep) hebben een focus op het thema gezondheid

·        30 bijeenkomsten gezondheids- en bewegingsgroep

·        250 vragen rond gezondheid worden beantwoord

·        Aantal doorverwijzingen en aandeel van medische doorverwijzingen

Prestatie 2

 

Aanbod van gezondheidsprojecten via het netwerk van de uitvoerder

·        Minimum 3 gezondheidsprojecten vanuit stedelijk beleid

·        Minimum 2 gezondheidsprojecten gebaseerd op signalen van de doelgroep met vermelding van de samenwerkingsverbanden

·        De gezondheidsprojecten worden gerapporteerd via een project- en evaluatiefiche.In de evaluatiefiche wordt minstens gerapporteerd over volgende items: doelstellingen en aanpak, doelgroep, samenwerking met partners, participatie van de doelgroep bij voorbereiding en evaluatie, bereik van de doelgroep.

·        Acties worden regelmatig gedeeld op https://gezonde.stad.gent/

·        Actieve deelname aan een intervisiemoment gezondheidsbevordering indien het thema relevant is voor de werking van de uitvoerder   

Prestatie 3

 

Extra aandacht voor geestelijke gezondheid.

 

·        Aantal mensen dat de uitvoerder wordt toegeleid naar psycho-educatieve sessies in de wijken waarin de uitvoerder actief is

·        Aantal geregistreerde contacten die worden doorverwezen naar geestelijke gezondheidszorg

·        10% van de sessies binnen de groepswerking rond het thema geestelijke gezondheid   

Prestatie 4

 

Adviserende rol: De uitvoerder verbindt zich er toe expertise omtrent gezondheid en signalen omtrent gezondheidsproblemen voor de meest kwetsbaren te delen met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en andere gezondheidsactoren.

·        Ad hoc adviezen o.b.v. expertise inzake werken met kwetsbare groepen, delen met de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en andere gezondheidsactoren

·        De uitvoerder werkt actief mee aan de opmaak en opvolging van het wijkactieplan binnen de wijk wat betreft het thema gezondheid en gezondheidspromotie.

Prestatie 5

 

Project Instapwonen:*

5.1. De uitvoerder zorgt voor een geïntegreerde, aanklampende en intensieve, versterkende gezinsbegeleiding in het pand aan de Bevelandstraat in het kader van het project Instapwonen

(o.a. door cliëntoverleg, netwerkverbreding,  ingrijpen bij ad hoc problemen, vraag gestuurd werken,…)

    

5.2. De uitvoerder is een structurele partner bij de conceptuitwerking, projectuitvoering en optimalisering van het project Instapwonen:

Samenwerking met VOS vzw (huisbewaarder) , Stad Gent en OCMW Gent, zoals vastgelegd door de projectcoördinatie ter opvolging en evaluatie van het project Instapwonen (stuurgroep, projectgroep, huisoverleg, cliëntoverleg)

 

5.3.Effectevaluatie van het werkjaar 2016

 

 

 

·        Ondernomen stappen op de verschillende levensdomeinen (o.a. onderwijs, gezondheid, werk,…), vertrekkende vanuit de startsituatie van het gezin

 

·        Minstens wekelijks contact met het gezin

 

·        Aantal en soorten samenkomsten + verslaggeving

    

·        Voortgangsrapport van het begeleide gezin tegen 28 maart 2017