De Sloep vzw

In het kader van het Stedenfonds ontvangt vzw De Sloep jaarlijks middelen van Stad Gent. Deze middelen worden aangewend voor laagdrempelige gezinsondersteuning en gezondheidsbevordering voor kwetsbare gezinnen met jongere kinderen. 

Binnen de huidige overeenkomst worden volgende prestaties gevraagd van deze vzw.

Periode: 1/1/2014 – 31/12/2016
Budget: € 80.980 per jaar (jaarlijkse indexatie van 0,6%)
Activiteit: Inzetten op een grotere toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg (MJP OD 5)

Prestaties & indicatoren:
De SLOEP vzw, Huis van het Kind, is de toegangspoort voor laagdrempelige gezinsondersteuning aan alle gezinnen met kinderen en zwangere gezinnen (werkgebied Gent-Noord-Oost). Dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De SLOEP vzw zet in op het realiseren van een gezonde start van elk kind in Gent door een integraal en geïntegreerd laagdrempelige aanbod op te zetten en dit op basis van lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden.

In samenwerking en afstemming met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van Stad Gent, de Gentse Gezondheidsraad  en lokale gezondheidsactoren, met de eerstelijnsgezondheidszorg (wijkgezondheidscentra, huisartsen, paramedici) als bijzondere partner, zet De SLOEP vzw in op gezondheidspromotie en projectmatige gezondheidswerking voor kwetsbare gezinnen rond diverse gezondheidsthema’s.

Jaarlijks voor de periode 2014-2016

Prestaties

Indicator

1. Toeleiding naar zorg en het verzekeren van een goede start voor kinderen via preventieve, laagdrempelige integrale gezinsondersteuning aan kansarme gezinnen met jonge kinderen.

Deze indicatoren zijn gebaseerd op de cijfers in 2013.

-        2.000 geregistreerde individuele contacten en gezinsondersteuning

-        1/3 van de groepssessies (met uitzondering van de bewegingsgroep) hebben een focus op het thema gezondheid

-        30 bijeenkomsten gezondheids- en bewegingsgroep

-        200 vragen rond gezondheid worden beantwoord

-        Aantal doorverwijzingen en aandeel van medische doorverwijzingen

2. Aanbod van gezondheidsprojecten via het netwerk van vzw De Sloep

-        Minimum 3 gezondheidsprojecten vanuit stedelijk beleid

-        Minimum 2 gezondheidsprojecten gebaseerd op signalen van de doelgroep met vermelding van de samenwerkingsverbanden

-        Acties worden regelmatig gedeeld op www.gezonde.stad.gent (minimum 1)

-        Actieve deelname aan een jaarlijks intervisiemoment gezondheidsbevordering indien het thema relevant is voor de werking van De Sloep

3. Extra aandacht voor geestelijke gezondheid

-        Aantal mensen dat via De Sloep wordt toegeleid naar psycho-educatieve sessies in de wijken waarin De Sloep actief is

-        Aantal geregistreerde contacten die worden doorverwezen naar geestelijke gezondheidszorg

-        10% van de sessies binnen de groepswerking rond het thema geestelijke gezondheid

4. Adviserende rol

-        Aantal signalen dat via signalenbundel wordt doorgegeven aan lokaal welzijnsbeleid

-        Ad hoc adviezen o.b.v. expertise inzake werken met kwetsbare groepen, delen met de gezondheidsdienst en andere gezondheidsactoren

-        Aanklampende zorg bij gezondheidsrisico’s