Huisartsenvereniging Gent

De Stad is bereid om de Huisartsenvereniging te steunen, zowel met een werkingssubsidie als met een huursubsidie voor onroerend patrimonium. Verder stelt de Stad haar informatie- en communicatiekanalen ter beschikking om de drie Gentse huisartsenwachtposten aan de bevolking kenbaar te maken. 

De Huisartsenvereniging levert in ruil hiervoor enkele prestaties aan de Stad.

Periode: 2016-2019
Budget:  € 20.000 per jaar en €10.000 in totaal voor prestatie 4.
Activiteit: Toegankelijkheid vergroten van de gezondheidszorg (MJP OD 8)

Prestaties & indicatoren:

 

Prestaties

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)

tegen eind 2019

Prestatie 1. Wachtdienst

 

De uitvoerder zorgt voor optimalisatie van de wachtposten op het Gentse grondgebied, een degelijke centrale telefonische wachtdienst voor de Gentse huisartsen en voor het bekend maken van de wachtposten bij de Gentenaars.

    

·        De uitvoerder bezorgt jaarlijks uiterlijk op 30 april een werkingsverslag over de huisartsenwachtposten van het voorgaande jaar aan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad. Het werkingsverslag rapporteert over:

-         Aantal ontvangen oproepen

-         Aantal doktersinterventies op de wachtposten en aan huis

-         Andere nuttige gegevens over de werking van de wachtposten die nodig zijn voor de verantwoording van ingediende werkingskosten.   

·        Deze resultaten worden gepresenteerd aan de Gentse Gezondheidsraad.

·        De wachtposten worden jaarlijks bekendgemaakt via de dokterskabinetten en wijkgezondheidscentra aan de hand van verspreiding van folders en via hun antwoordapparaten. Tevens wordt gezorgd voor bekendmaking via de websites van de uitvoerder en van de huisartsenwachtposten. Apothekers kunnen ook informatie en materiaal aanvragen bij de Huisartsenvereniging.

Prestatie 2. Toegankelijkheid

 

De uitvoerder garandeert een maximale toegankelijkheid, met extra inspanning voor kwetsbare doelgroepen.

 

    

·        De uitvoerder garandeert in het bijzonder de bereikbaarheid via sms voor mensen met auditieve beperking.

·        Er worden minimum 2 vormingen georganiseerd met betrekking tot betere toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen (bv.: taalondersteuning bij artsen, eerste hulp bij diversiteit…), i.s.m. de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.   

Prestatie 3. Samenwerking

 

3.1. De uitvoerder participeert actief in lokale overlegorganen en koppelt terug naar de Gentse huisartsen.

 

3.2. De uitvoerder besteedt aandacht aan tendensen en geeft signalen door aan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

 

3.3. De uitvoerder stimuleert huisartsen om aansluiting te vinden op de wijk en de wijkgerichte en sociale organisaties die er actief zijn.

 

3.4. De uitvoerder helpt via de huisartsenwachtposten mee aan de verspreiding van informatie en materiaal van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

 

3.5. De uitvoerder engageert zich om samen te werken rond gezondheidspromotie met de relevante partners.

 

3.6. De uitvoerder engageert zich om Gentenaars naar een vaste huisarts toe te leiden en aan te zetten tot ondertekening van een globaal medisch dossier; en stimuleert haar leden om de gezondheidskloof te verkleinen door financieel laagdrempelig te werken indien de financiële situatie van de patiënt dit vereist.De uitvoerder zal de huisartsen verder sensibiliseren om de derdebetalersregeling breder toe te passen dan enkel voor de verplichte categorie van personen met een verhoogde tegemoetkoming.

 

3.7. De Stad Gent en de uitvoerder werken samen aan lokale inspanningen om het dreigende tekort aan (jonge) huisartsen in bepaalde huisartsarme wijken te ondervangen.

 

·        Deelname van de uitvoerder aan de Gezondheidsraad, de werkgroep toegankelijke zorg en SOGA.

·        De uitvoerder engageert zich om deel uit te maken van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van de stedelijke Gezondheidsraad.

·        De uitvoerder koppelt de beslissingen van bovenstaande vergaderingen terug aan de Gentse artsen via de eigen vergaderingen en nieuwsbrief.

·        Medewerking aan de signalenbundel Lokaal Welzijnsbeleid en rapportering op de Gezondheidsraad.  

·        De uitvoerder geeft signalen rond behoeften en mogelijke oplossingen door t.b.v. de wijkactieplannen van de sociaal regisseurs

·        Verspreiden van relevante informatie via de nieuwsbrief van de uitvoerder en verspreiding van promotiemateriaal naar de Gentse huisartsen via de wachtposten.

·        Op uitnodiging van de Dienst Welzijn en Gelijke kansen worden jaarlijks afspraken gezondheidspromotie gemaakt waarin de uitvoerder, de dienst Welzijn en Gelijke Kansen en relevante partners (als Logo Gezond + en de wijkgezondheidscentra) een planning en taakafspraken maken omtrent communicatie en actieve samenwerking.

·        De uitvoerder realiseert jaarlijks betrokkenheid van Gentse artsen voor samenwerking rond minstens 2 (verschillende) specifieke gezondheidsthema’s en hieraan gekoppelde acties. 

·        De uitvoerder sensibiliseert de Gentse huisartsen om de derdebetalersregeling zo breed mogelijk toe te passen bij kwetsbare groepen.

 ·        Het aantal huisartsen in de Gentse wijken en hun leeftijd wordt opgevolgd door de uitvoerder. Waar nodig en mogelijk vraagt de uitvoerder bij de hogere overheid wijziging aan van de huisartsenarme zones, zodat startende artsen er op een Impulseo-premie kunnen rekenen.  

 

Prestatie 4. Onderzoek Bewegen op Verwijzing

 

Bekostigen van Fase 1 van een kwalitatief of kwantitatief onderzoek naar de effecten van het project Bewegen Op Verwijzing: uitwerken van de strategie en planning en uitvoering van een nulmeting.

De resultaten van dit onderzoek geven een belangrijke insteek voor de evaluatie van het project in 2020.

 

·        Tegen 31 december 2017 is een onderzoek  i.f.v. de  wetenschappelijke onderbouw van het project Bewegen op Verwijzing  opgestart. Fase 1 bestaat uit het uitwerken van een strategie en planning en het uitvoeren van een nulmeting. Er wordt gerapporteerd over Fase 1 voor de uitbetaling van deze prestatie.    

·        Een minimum aandeel van 75% binnen het onderzoek wordt uitgevoerd op het grondgebied Gent.

·        Minstens 50% van de totale kosten van het onderzoek wordt bekostigd door andere partners van de stuurgroep Bewegen op Verwijzing. Een financiële planning om dit aan te tonen, wordt voorgelegd bij de rapportering voor deze prestatie.