Logo Gezond+ vzw

Periode: 2017-2019
Budget: € 15.300 jaarlijks
Activiteit: Versterken van de impact van gezondheidspromotie (MJP OD)

Prestaties & indicatoren:
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het vertalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar de specifiek Gentse grootstedelijke context met speciale aandacht voor kansengroepen, door het ondersteunen van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen bij het uitvoeren van haar beleid m.b.t. gezondheidspromotie. Jaarlijks wordt daartoe een gezamenlijk jaaractieplan opgesteld rond prioritaire thema’s.

 

tegen eind 2019

Prestaties

Indicator  (kwantitatief of kwalitatief)

1.      Advies, ondersteuning en coaching:

De uitvoerder geeft advies bij de uitwerking van de projecten/acties van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen met betrekking tot Gezondheidsbevordering.

De hoofdthema’s zijn geestelijke gezondheid, voeding en beweging en milieu in relatie tot gezondheid. De projecten gaan steeds uit van het principe van het proportioneel universalisme: ze zijn gericht naar iedereen maar er worden intensievere en specifieke deelacties uitgewerkt voor kansengroepen.

Jaarlijks wordt op initiatief van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen een gezamenlijk jaaractieplan opgesteld met de vertaling van de prestaties van dit convenant naar concrete acties en projecten . In dit jaaractieplan worden ook de andere samenwerkingen opgenomen die voortvloeien uit de reguliere werking van beide diensten of andere Vlaamse projectsubsidies.

 

1.      Advies, coaching aan of samenwerking met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen in minstens 3 projecten/acties m.b.t. gezondheidsbevordering

2.      De uitvoerder neemt daarvoor deel aan minstens 2 overlegmomenten per project/actie.

3.      De uitvoerder werkt per elk van die 3 projecten minstens 1 eigen deelactie uit op maat van de specifieke doelgroepen van dit project zoals bijv. een vorming, workshop, tentoonstelling, …

4.      De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen werkt in onderling overleg met de uitvoerder een gezamenlijk jaaractieplan uit. De uitvoerder neemt deel aan 2 halfjaarlijkse evaluatie overleggen voor de opvolging en bijsturing van dit jaaractieplan.

2.      Kennisdeling en uitwisseling goede praktijken

 De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen  organiseert samen met het Netwerk Gezondheidsbevordering Gent een jaarlijkse studiedag rond een thema dat door het NGP naar voor gedragen wordt. De studiedag is gericht naar intermediairen en heeft als doel kennisdeling en uitwisseling van goede praktijken rond een belangrijk thema m.b.t. gezondheidsbevordering.De uitvoerder is mede trekker van de studiedag en brengt expertise in door het mee helpen zoeken naar sprekers en het inhoudelijk uitwerken van het programma. Het is aanwezig op de overleggen die nodig zijn voor het uitwerken van de studiedag alsook op de studiedag zelf.   

 

 

 

5.      De studiedag is doorgegaan. Er waren minimum 50 deelnemers.