Pasop vzw

In het kader van het Stedenfonds ontvangt vzw Pasop jaarlijks middelen van Stad Gent. Deze middelen worden aangewend voor een gezondheidsaanbod voor sekswerkers. Zo wordt er ingezet op een grotere toegankelijkheid van het eerstelijns gezondheidsaanbod voor de sekswerkers en probeert men via preventie de gezondheidsrisico's te beperken.

Binnen de huidige overeenkomst worden volgende prestaties gevraagd van vzw Pasop.

Periode: 2017-2019

Budget: € 55.800 per jaar (jaarlijkse indexatie van 0,6%)
Activiteit: Inzetten op een grotere toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg (MJP OD 8)


Prestaties & indicatoren:
De prestaties die binnen deze subsidieovereenkomst worden uitgevoerd door Vzw Pasop kunnen worden gekaderd in verschillende doelstellingen van het Meerjarenplan 2013-2019 van de gezondheidsraad.
Via een specifiek, beroepsgebonden en laagdrempelig gezondheidsaanbod wordt de gezondheid van de doelgroep bevorderd, worden hun gezondheidsrisico’s beperkt en wordt voor een minimale psychosociale begeleiding gezorgd.

 

tegen eind 2019

Prestaties

Indicator

Prestatie 1

 

De doelgroep wordt actief gecontacteerd.

Deze indicatoren zijn gebaseerd op de cijfers in 2015:

·        Aantal en aard van de bezochte werkplaatsen in Gent ( min.120)

·        2500 gerealiseerde contacten met de doelgroep (in Gent)

·        Aantal bereikte sekswerkers in Gent (min. 500)

·        Bereikte sekswerkers in Gent volgens gender, leeftijd, origine, werkvorm

·        Aantal nieuwe sekswerkers t.o.v. gekende sekswerkers in Gent

Prestatie 2

 

Er wordt een aangepast gezondheidsaanbod voorzien inzake beroepsgebonden risico’s waarbij de nadruk ligt op preventie en toegankelijkheid. Naast het gezondheidsaanbod wordt ook sociale hulpverlening verzekerd.

 

 

·        Een overzicht van aangeboden preventiemateriaal of -acties

·        Een overzicht van aangeboden onderzoeken en vaccinaties in Gent.

·        Aandeel sekswerkers in Gent dat zich liet testen t.o.v. het totaal aantal bereikte sekswerkers.

·        Aandeel sekswerkers in Gent dat werd gevaccineerd t.o.v. het totaal aantal bereikte sekswerkers.

·        Aantal sekswerkers in Gent dat beroep deed op sociale hulpverlening.

·        Overzicht van de meest voorkomende problemen/vragen in de sociale hulpverlening.

Prestatie 3

 

Signaal- en adviesfunctie t.o.v. andere relevante actoren om zo te komen tot een stevig samenwerkingsnetwerk.

 

·        Jaarlijks overleg met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen

·        Jaarlijks overleg met de dienst outreachend werken

·        Overzicht van samenwerking met andere diensten, organisaties in Gent

·        Ad hoc adviezen o.b.v. expertise /materiaalaanbod /aanspreekpunt rond sekswerk.