Wijkgezondheidscentra

Sinds 1999 heeft de Stad Gent in het kader van het Stedenfonds convenanten afgesloten met de wijkgezondheidscentra ter ondersteuning van de gezondheidspromotoren werkzaam in deze wijkgezondheidscentra, met de bedoeling wijkgerichte gezondheidspromotie in deze kwetsbare wijken tot stand te brengen.

Binnen de huidige overeenkomst worden volgende prestaties gevraagd van de gezondheidspromotoren van de 9 wijkgezondheidscentra in Gent.

Periode: 1/1/2014 – 31/12/2016
Budget: € 25.500per wijkgezondheidscentrum per jaar (jaarlijkse indexatie van 0,6%)
Activiteit: Versterken van de impact van gezondheidspromotie (MJP OD 5)

Prestaties & indicatoren:
Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van een wijkgerichte gezondheidspromotie door de wijkgezondheidscentra in Gent en het stimuleren dat de wijkgezondheidscentra een referentiepunt rond gezondheid vormen in de wijk. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen volgens het principe van het proportioneel universalisme, zodat ze meer kansen kunnen krijgen op een goede gezondheid.

Deze subsidieovereenkomst kan gekaderd worden in de doelstelling van het Meerjarenplan 2013-2019 van de Gezondheidsraad om de impact van gezondheidspromotie te vergroten.

Gezondheidspromotie wordt gedefinieerd (WHO, Ottawa Charter, 1986)) als “het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te verbeteren.”
Daarom kunnen de acties die vallen onder deze subsidieregeling onder volgende rubrieken vallen (WHO, Ottawa Charter, 1986):
- het bijdragen tot een gezond overheidsbeleid
- het creëren van een ondersteunende fysieke en sociale omgeving
- empowerment van de lokale gemeenschap waarbij gezondheidsacties aansluiten bij bestaande netwerken en groepen in de buurt, die met het oog op maatschappelijke participatie, ook rond gezondheidsthema’s werken
- het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen, waarden en vaardigheden die bijdragen tot het maken van gezonde keuzes
- het heroriënteren van de gezondheidsvoorzieningen


Binnen deze doelstelling is het vooral de rol van de wijkgezondheidscentra om met de subsidie het volgende te beogen:
- een ondersteuning van leefstijlcampagnes binnen het stedelijk beleid die gericht zijn op het stimuleren van gezonde keuzes en een ondersteunende omgeving
- bottom-up strategieën die vertrekken vanuit de lokale dynamiek
- bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van gezondheidszorgvoorzieningen of de heroriëntatie ervan.

 

tegen eind 2019

Prestaties

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)

Prestatie 1:

Structurele werking gezondheidspromotie:

Gezondheidspromotie werkt op verschillende actieterreinen en volgens verschillende strategieën:

1.      Sensibilisering & gezondheidseducatie

Informeren, sensibiliseren en motiveren voor een gezonde leefstijl en trainen van vaardigheden en gewoontes.

2.      Gezonde omgeving

Het mee creëren van een omgeving die gezonde keuzes voor de hand liggend maakt. De gezondheidspromotoren werken hiervoor samen met de dienst Welzijn en Gelijke Kansen en diverse partners in de wijk, waaronder gezondheidsprofessionals en welzijnswerkers; en nemen deel aan relevante overleggroepen.

3.      Emancipatorisch – participatief

De uitvoerder is het referentiepunt voor gezondheid in de wijk: capteren van bottom-up signalen, laagdrempelig aanspreekpunt, participatie van de doelgroep bij acties/projecten.

4.      Gezond (overheids)beleid

De uitvoerder heeft een signaal- en adviesfunctie t.o.v. het gezondheidsbeleid (stadsbestuur, gezondheidsraad).

5.      Oriëntering/aansluiting  met gezondheidszorg

Het heroriënteren van de lokale gezondheidszorg via bekend maken van de visie op preventie, toegankelijkheid, interdisciplinaire samenwerking en integrale benadering met het oog op het inspireren van lokale voorzieningen.  

 

 

 

Volgende zaken worden aangetoond in de evaluatiefiches:

 

·   Mate van deelname aan of toeleiding naar activiteiten i.h.k.v. leefstijl, aangestuurd vanuit de Stad.

 

·   Mate van deelname aan stadsbrede overleggen  en intervisie gezondheidspromotie (al of niet via mandatering van de Gentse Wijkgezondheidscentra)

 

·   Acties en projecten van het wijkgezondheidscentrum worden bekend gemaakt op https://gezonde.stad.gent/ 

 

Prestatie 2

Voorbereiding, opvolging en uitvoering van acties m.b.t. gezondheid in het wijkactieplan i.s.m. de sociaal regisseur en/of relevante wijkpartners.

 

2017:

 

De uitvoerder werkt actief mee aan de opmaak van een wijkactieplan binnen de wijk. Hiervoor neemt zij het trekkerschap voor het thema gezondheid en gezondheidsbevordering op zich en brengt hierbij geestelijke gezondheid onder aandacht.  (Het wijkactieplan is gebaseerd op signalen uit de wijk die bottum-up verzameld zijn en in acties of projecten omgezet worden. Samenwerking met wijkpartners is hierbij dus cruciaal.)

De gezondheidspromotor werkt actief aan gezondheidspromotie in de wijk.

 

2018-2019:

 

De gezondheidspromotor werkt actief aan gezondheidspromotie in de wijk, zoals opgenomen in het wijkactieplan.

 

 

 

 

 

2017:

·   Opmaak luik gezondheid binnen het wijkactieplan.

·   Uitvoering van 1 actie of project i.h.k.v. gezondheidspromotie*

 

2018-2019:

·  Uitvoering van 2 acties of projecten per jaar  i.h.k.v. gezondheidspromotie die passen binnen het wijkactieplan*

 

 

(*) Voor elke actie of elk project wordt een projectfiche en een evaluatiefiche opgemaakt. In de evaluatiefiche wordt minstens gerapporteerd over volgende items: doelstellingen en aanpak, doelgroep, link met het wijkactieplan, samenwerking met partners, participatie en bereik van de doelgroep

 

Prestatie 3

Gemeenschappelijke campagne en strategie.

 

De uitvoerder werkt actief mee aan de ontwikkeling en de uitvoering van een gemeenschappelijke campagne en strategie m.b.t. ‘Toegankelijke Gezonde Voeding’. Zowel bestaande als nieuwe activiteiten/projecten worden geïntegreerd in de strategie.

 

 

·        Uitvoering van minimum 1 actie of project per jaar  i.h.k.v. gezondheidspromotie dat past binnen de gemeenschappelijke strategie**  

(**) Voor de actie/het project wordt een projectfiche en een evaluatiefiche opgemaakt. In de evaluatiefiche wordt minstens gerapporteerd over volgende items: de bijdrage van de activiteit/het project aan de doelstellingen van de gemeenschappelijke strategie, omschrijving, samenwerking met partners, participatie en bereik van de doelgroep. Deze actie/dit project verschilt van de acties/projecten vallend onder prestatie 2.