Wijkgezondheidscentra

Sinds 1999 heeft de Stad Gent in het kader van het Stedenfonds convenanten afgesloten met de wijkgezondheidscentra ter ondersteuning van de gezondheidspromotoren werkzaam in deze wijkgezondheidscentra, met de bedoeling wijkgerichte gezondheidspromotie in deze kwetsbare wijken tot stand te brengen.

Binnen de huidige overeenkomst worden volgende prestaties gevraagd van de gezondheidspromotoren van de 9 wijkgezondheidscentra in Gent.

Periode: 1/1/2014 – 31/12/2016
Budget: € 24.961 per wijkgezondheidscentrum per jaar (jaarlijkse indexatie van 0,6%)
Activiteit: Versterken van de impact van gezondheidspromotie (MJP OD 5)

Prestaties & indicatoren:
Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van een wijkgerichte gezondheidspromotie door de wijkgezondheidscentra in Gent en het stimuleren dat de wijkgezondheidscentra een referentiepunt rond gezondheid vormen in de wijk. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen volgens het principe van het proportioneel universalisme, zodat ze meer kansen kunnen krijgen op een goede gezondheid.

Deze subsidieovereenkomst kan gekaderd worden in de doelstelling van het Meerjarenplan 2013-2019 van de Gezondheidsraad om de impact van gezondheidspromotie te vergroten.

Gezondheidspromotie wordt gedefinieerd (WHO, Ottawa Charter, 1986)) als “het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te verbeteren.”
Daarom kunnen de acties die vallen onder deze subsidieregeling onder volgende rubrieken vallen (WHO, Ottawa Charter, 1986):
- het bijdragen tot een gezond overheidsbeleid
- het creëren van een ondersteunende fysieke en sociale omgeving
- empowerment van de lokale gemeenschap waarbij gezondheidsacties aansluiten bij bestaande netwerken en groepen in de buurt, die met het oog op maatschappelijke participatie, ook rond gezondheidsthema’s werken
- het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen, waarden en vaardigheden die bijdragen tot het maken van gezonde keuzes
- het heroriënteren van de gezondheidsvoorzieningen


Binnen deze doelstelling is het vooral de rol van de wijkgezondheidscentra om met de subsidie het volgende te beogen:
- een ondersteuning van leefstijlcampagnes binnen het stedelijk beleid die gericht zijn op het stimuleren van gezonde keuzes en een ondersteunende omgeving
- bottom-up strategieën die vertrekken vanuit de lokale dynamiek
- bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van gezondheidszorgvoorzieningen of de heroriëntatie ervan.

 

Jaarlijks tot eind 2016

Prestaties

Indicator

1. VERBINDEN:

Het wijkgezondheidscentrum vormt een belangrijke link tussen het Meerjarenplan van de Gezondheidsraad en de wijkgerichte werking en legt een belangrijke link tussen gezondheid en welzijn.

-        Opmaak van 1 wijkstrategie voor gezondheidspromotie van het wijkgezondheidscentrum met marge voor bottom-up signalen.

-        Jaarlijkse update en bijsturing op basis van aftoetsing bij wijkorganisaties

2. PROJECTEN:

Het wijkgezondheidscentrum neemt leefstijlprojecten op die zowel bottom-up als vanuit het stedelijk beleid in de wijkstrategie voor gezondheidspromotie worden ingepland. Deze leefstijlcampagnes worden beschreven en geëvalueerd.

-        Streven naar 3 leefstijlprojecten per jaar waarvan minstens 1 vanuit stedelijk beleid

-        Per leefstijlproject worden een projectfiche en een evaluatiefiche opgemaakt

-        Per leefstijlproject wordt met minimum 2 lokale organisaties samengewerkt

-        Minimum 2 acties per jaar worden door het wijkgezondheidscentrum gedeeld op www.gezonde.stad.gent

3. ADVIES & NETWERK:

Het wijkgezondheidscentrum is het referentiepunt voor gezondheid in de wijk: het wijkgezondheidscentrum is een aanspreekpunt, heeft een signaal-, advies- en doorverwijsfunctie en participeert in (gezondheids)netwerken in de wijk.

Deze twee indicatoren worden jaarlijks mondeling toegelicht aan de dienst Welzijn en Gelijke Kansen

-        Adviezen rond gezondheidspromotie aan andere wijkorganisaties

-        Acties die in de wijk plaatsvinden gebaseerd op signalen uit de wijk rond gezondheidspromotie

4. VERTEGENWOORDIGING*

Als actor gezondheidspromotie in het stedelijk gezondheidsbeleid nemen de wijkgezondheidscentra een vertegenwoordiging op in relevante stadsbrede overleggroepen en koppelen zij hierover terug naar de andere wijkgezondheidscentra.

-        Gezamenlijk rapport waarin het aantal overlegorganen rond gezondheidspromotie gerelateerd aan stedelijk beleid waaraan de wijkgezondheidscentra deelnemen, wordt beschreven

5. GOEDE PRAKTIJKEN DELEN*

De wijkgezondheidscentra delen hun goede praktijken met elkaar en met andere lokale en stadsbrede organisaties.

-        Actieve deelname aan een jaarlijks intervisiemoment gezondheidsbevordering

-        Samenwerken aan minstens 1 methodiekennota per jaar van een gezamenlijk project dat bruikbaar, multipliceerbaar en relevant is;