Netwerk Gezondheidspromotie

Situering

Het Netwerk Gezondheidspromotie (NGP) is een werkgroep van de Gezondheidsraad.
De missie, doelstellingen en meerjarenplanning van Logo Gezond+ vzw en de Gezondheidsraad dienen als leidraad. Hierin zitten de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de doelstellingen rond milieu en gezondheid en de Gentse doelstellingen (cfr. meerjarenplan Gezondheidsraad) vervat.

Het NGP bestaat uit volgende organisaties:  het Lokaal Gezondheidsoverleg Gent (Logo Gezond + vzw), de dienst Welzijn en Gelijke kansen, wijkgezondheidscentra, de ziekenfondsen (CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit, Partena), de apothekersvereniging KOVAG, Ugent ( Vakgroep Tandheelkunde  en vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde), Huisartsenvereniging Gent (HVG), Lokaal Multidisciplinair Netwerk Gent – Merelbeke (LMN), Centra Leerlingenbegeleiding (CLB’s), Familiehulp vzw, Wit-Gele-Kruis, Centrum Geestelijke Gezondheid Eclips (CGG), Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG), De Sloep vzw, UZ Gent (Sociale Dienst Patiënten), Arteveldehogeschool – Verpleegkunde, De Sloep vzw, De Zuidpoort vzw en Provikmo.

Missie Netwerk Gezondheidspromotie

 Het NGP wil door een bundeling van de krachten en expertise van de Gentse welzijns- en gezondheidsorganisaties de impact van gezondheidspromotie bij Gentenaars én Gentgebruikers* versterken. Dit via een innovatieve samenwerking en integrale benadering waarbij gezondheid gedefinieerd wordt als een breed en dynamisch begrip.

*Gentgebruikers zijn mensen die in Gent wonen maar er niet gedomicilieerd zijn (zoals de kotstudenten, de rondtrekkende woonwagenbewoners, de daklozen). Het zijn ook mensen die buiten Gent wonen maar er wel werken, de ‘shoppers’, toeristen en congresbezoekers.

Doelstellingen (rollen) Netwerk Gezondheidspromotie

 • Uitwisselingsforum waar netwerking en afstemming tussen partners centraal staan en waar informatie, vragen, ervaringen, good practices … worden uitgewisseld. Resultaten worden meer zichtbaar en tastbaar gemaakt door samenwerking. Samenwerking zowel binnen als  buiten het netwerk wordt gestimuleerd door in te zetten op het goed leren kennen van elkaars werking en organisatie. Er wordt ingezet op samenwerking rond gezamenlijke levensstijlcampagnes. Voor de ontwikkeling en evaluatie van die campagnes wordt ook ingezet op samenwerking met UGent en de hogescholen Gent. Het NGP biedt een digitaal platform en nieuwsbrief aan voor het in beeld brengen en het ondersteunen van het netwerk bij haar functie als uitwisselingsforum en samenwerkingsorgaan.
 • Deskundigheidsbevordering via innovatieve en (grensoverschrijdende) vormingen, themadagen, uitnodigen experts … Het NGP biedt een opleidingstraject aan voor de leden (en hun partners) om de samenwerking te bevorderen en een gedeelde visie en aanpak te ontwikkelen. 
 • Denktank en realisator van het Gentse beleid rond gezondheidsbevordering d.m.v. transdisciplinair denken (d.w.z. niet vasthouden aan de eigen discipline of het eigen vakgebied en de eigen kernactiviteiten). Een meerjarenplan wordt opgemaakt met duidelijke prioriteiten, doelstellingen en methodieken. Prioriteiten  worden afgetoetst aan lokale noden en haalbaarheid. Er wordt in kaart gebracht welke ondersteuning partners nodig hebben om doelstellingen te realiseren en taken afspreken.
 • Klankbord voor Logo Gezond+ vzw en de Gezondheidsraad voor het doorgeven van signalen en anderzijds het uitwerken van adviezen. De werking  van het NGP wordt teruggekoppeld naar de Gezondheidsraad van Stad Gent en de Raad van Bestuur van Logo Gezond+ vzw en vice versa.

Randvoorwaarden/basisprincipes

 • ‘Gent als gezonde stad met gezonde wijken’.
 • Doelgroepgericht. Aandacht voor sociale ongelijkheid ,  diversiteit en kind vriendelijkheid (Gent Kindvriendelijke Stad).
 • Intersectorale en integrale aanpak.
 • Transdisciplinair denken (d.w.z. niet vasthouden aan de eigen discipline of het eigen vakgebied en de eigen kernactiviteiten).
 • Innovatief denken op vlak van samenwerken en methodieken.
 • Evidence based. 
 • Duurzaamheid.
 • Participatief

Engagementen

 • Zoveel mogelijk Gentse organisaties hebben oog voor gezondheidspromotie.
 • Het NGP zet in op gezondheidspromotie en stimuleert/ontwikkelt/ verspreidt gezamenlijk gedragen leefstijlcampagnes (onderbouwd met cijfers en signalen met aandacht voor herhaling en gecoördineerde aanpak), die versterkt en uitgedragen worden door zorgverstrekkers en welzijnswerkers.
 • Er wordt een individueel engagement verwacht van de partners die zich opgeven als lid van het Netwerk Gezondheidspromotie. Dit door aanwezigheid op overleg en actieve bijdrage tot de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Het NGP werkt als een geëngageerd team aan de realisatie van de doelstellingen via concrete projecten.
 • De leden van NGP nemen een ambassadeursrol op door genomen initiatieven terug te koppelen naar de eigen organisatie, maar ook naar het eigen netwerk.
 • Bereidheid om samen in te zetten op deskundigheidsbevordering.
 • Bereidheid om informatie te delen via o.a. de digitale nieuwsbrief.

Indicatoren

Per gekozen actie worden indicatoren vastgelegd, op basis waarvan de uitvoering van het meerjarenplan zal opgevolgd worden en bijgestuurd indien nodig.

Algemene indicatoren:
1. Aantal partners (van de gezondheidsraad) met een actieve rol in het uitdragen van de gezamenlijke leefstijlcampagne (= geïntegreerde strategie om een gezondheidsprobleem aan te pakken dat gerelateerd is aan leefstijl). Hierbij wordt ingezet op het beïnvloeden van één of meerdere determinanten die verantwoordelijk zijn voor dit probleem.
2. Aantal gezamenlijke, onderbouwde leefstijlcampagnes per jaar die kaderen binnen de strategie.
3. Aantal vormingen gegeven voor en door het NGP
4. Indicatoren aanvullen naargelang keuzes die worden gemaakt in NGP.

Voorzitter en dagelijks bestuur

Alle leden van het NGP kunnen zich kandidaat stellen als lid van het dagelijks bestuur, waarvan Logo Gezond+ vzw en de dienst Welzijn en Gelijke Kansen standaard deel van uitmaken. Het voorzitterschap wordt gedeeld door Logo Gezond+ vzw en de Gezondheidsdienst.

Het dagelijks bestuur staat in voor de voorbereiding en de opvolging van de agenda, goedkeuring van het verslag en de terugkoppeling naar de Gezondheidsraad en Raad van Bestuur van Logo Gezond+ vzw. Het is ook aanspreekpunt bij de organisatie van regionale projecten en evenementen.
De voorzitter zorgt ervoor dat elke bijeenkomst in goede banen geleid wordt.

Vergaderfrequentie

Het netwerk komt 4 à 5 keer per jaar samen, telkens ongeveer 4 weken vóór de Gezondheidsraad.

 

 Het NGP geeft regelmatig vormingen:

 • 2 juni 2014 - The science of creativity - Mark Vandael – Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COPD) vzw
 • 26 mei 2015 – Hoe communiceren over gezondheidspromotie en ziektepreventie bij kansengroepen? – Annick Vanhove

 De presentaties vindt je hieronder als bijlage.