Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt 5x per jaar samen. De verslagen en documenten van de Gezondheidsraad worden hier bijgehouden. De Algemene Vergaderingen in 2016 staan gepland op 18 januari, 14 maart, 30 mei, 12 september en 21 november telkens van 17u30 tot 20u00.

De doelstellingen van dit overleg zijn:

  • de netwerking, samenwerking en afstemming tussen partners stimuleren.
  • de intersectoraliteit stimuleren door uitwisseling met andere sectoren, in het bijzonder de welzijnssector.
  • het gezamenlijk aansturen en uitvoeren van een integraal Gents gezondheidsbeleid: opvolging van het meerjarenplan van de Gezondheidsraad.¬†
  • het stedelijk beleid op eigen initiatief of op verzoek adviseren vanuit het gezondheidsoogpunt en knelpunten signaleren of gezamenlijk optreden naar stedelijke of hogere beleidsniveaus.
  • aandacht schenken aan de hele Gentse bevolking met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.