Visienota Gezondheid 2020

De Gezondheidsraad maakte op basis van de omgevingsanalyse een visienota op rond het gezondheidsbeleid anno 2020. Deze visienota dient als roadmap bij de concretisering naar concrete doelstellingen.

Wat willen we bereiken tegen 2020?

Gezondheidsbeleid op basis van partnerschap.
Dankzij partnerschap stemmen (publieke en private) organisaties hun beleid af op gezamenlijke na te streven doelstellingen. Op die manier wordt meer efficiëntie in gezondheidsbeleid mogelijk gemaakt.
Een goed uitgewerkte regierol door de stad stimuleert dit samenwerken aan gezamenlijke doelstellingen. De regierol kan op verschillende wijzen worden ingevuld, van een eerder faciliterende en ondersteunende rol in samenwerking en afstemming tussen partners naar een meer enthousiasmerende en sturende rol in het bepalen en uitvoeren van een gezamenlijk gezondheidsbeleid. Mits goede afspraken verleent de Gezondheidsraad dit regiemandaat aan de Gezondheidsdienst.

Evidence-based  gezondheidsbeleid.
Het gezondheidsbeleid van de Stad werkt aan oplossingen voor gedeelde en onderbouwde knelpunten. Deze knelpunten worden gehaald uit cijfermateriaal maar ook uit kwalitatieve signalen uit het werkveld. Het is daarom noodzakelijk data op periodieke wijze bij te houden binnen de gezondheidsmonitor, maar ook datatrajecten te ontwikkelen, signalen te bundelen (cfr. signalenbundel Lokaal Sociaal Beleid) en ondersteunend onderzoek uit te voeren. Bovendien dienen ook beleidsindicatoren bepaald en opgevolgd te worden. De meerjarige omgevingsanalyse bundelt de ontwikkelingen en evoluties.

Intersectoraal werken aan gezondheidsongelijkheid.
Intersectoraal werken kent vele vormen en verschillende niveaus. In de praktijk zien we dat interprofessioneel werken meer voorkomt op  individueel case-niveau dan dat intersectoraal samenwerken op organisatieniveau of op beleidsniveau het geval is. De uitdaging ligt erin via een intersectorale diagnose duidelijke gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren voor de uitvoering van een gezamenlijk gedragen gezondheidsbeleid.

Gent als gezonde stad met gezonde wijken.
Gent profileert zich als een gezonde stad waarbij de uitwerking en implementatie van een gezamenlijk gezondheidsbeleid met heel veel actoren aan de basis ligt.
Een gezonde stad wordt ook gemaakt door gezonde wijken. We streven naar een doorgedreven wijkgerichte aanpak voor gezondheidspromotie waar wordt aangesloten op de lokale behoeften en gezondheidsproblemen.
Gentenaars zijn fier op hun identiteit als stad, als wijk. Door de band in de wijk tussen bewoners en hulpverleners binnen hun leefomgeving sterker te maken, dragen we bij aan het sociaal kapitaal en draagvlak  voor verandering. We kiezen daarbij resoluut voor een werking vanuit de wijken. De Gezondheidsdienst zorgt voor evenwicht, ondersteuning en doorstroming tussen campagnes over wijken heen. De campagnes worden bepaald door de wijken zelf (drijvende kracht vanuit de wijken en rekening houden met de eigenheid van elke wijk).

De impact van gezondheidspromotie versterken.
Het Gentse gezondheidsbeleid moet een grote nadruk leggen op het in staat stellen van haar burgers om een gezond leven te leiden. Universele preventiecampagnes worden versterkt met intensievere interventies op doelgroep- of wijkniveau om binnen het kader van gezondheidsongelijkheid vooral de sociaal kwetsbare groepen te motiveren tot gedragsverandering.
Ook het herdefiniëren van de rol van de professionelen in de gezondheidssector van het louter zorg verstrekken naar het bevorderen van de gezondheid van personen, kan de impact van gezondheidspromotie fel versterken, gezien het grote vertrouwen dat mensen hebben in de professionele hulpverlening (cfr. KANS-onderzoek).
Daarnaast kan de impact van gezondheidspromotie ook versterkt worden door in te spelen op lokale signalen en noden. Daar waar gedeelde gezondheidsproblemen worden vastgesteld die lokaal kunnen worden aangepakt, zal door de gedragenheid van de partners de impact van de interventie vergroten.

De geestelijke gezondheid van de Gentenaren verbeteren.
Geestelijke gezondheid staat bovenop de agenda van heel veel actoren. Bovendien geeft het nieuwe gegeven van de vermaatschappelijking van de zorg een extra stimulans om vanuit een intersectorale samenwerking te werken aan een betere geestelijke gezondheid van onze burgers. Een meerjarenplanning rond bespreekbaarheid van psychisch welzijn, het ondersteunen van sociale netwerken van mensen, deskundigheidsbevordering bij hulp- en dienstverleners, suïcidepreventie en laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg is noodzakelijk.

Elk kind een goede start geven in het leven.
Inzetten op jonge kinderen leidt tot de grootste gezondheidswinst. Gezien de stijging van het aantal kinderen geboren in kansarmoede is het aangewezen reeds voor de geboorte te starten met het kind de beste kansen te geven op een goede gezondheid. Binnen het gezondheidsbeleid is het daarom van belang een grote nadruk te leggen op jonge kinderen.

De toegankelijkheid vergroten van de gezondheidszorg
Binnen het vergroten van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bepleiten we een inclusief beleid eerder dan een categoriaal beleid. Dat wil zeggen dat de algemene toegankelijkheid van dienstverlening moet vergroten in plaats van bvb. folders te maken voor heel specifieke doelgroepen om ingewikkelde systemen uit te leggen van zaken waar ze automatisch recht op zouden moeten hebben.
Het aanbod van eerstelijnszorg is in bepaalde wijken niet afgestemd op de behoeften. Om in een laagdrempelig eerstelijnsaanbod afgestemd op de behoeften te blijven voorzien is een gediversifieerde en planmatige beleidsaanpak nodig.
Bovendien staat de gezondheidszorg zelf voor de uitdaging om op een juiste wijze om te gaan met diversiteit en te kunnen communiceren op maat van de patiënt/cliënt. Dit kan slechts door in dialoog te gaan met de zorgvragers en een participatief proces op te zetten met de doelgroep.

Een gecoördineerde aanpak van gezondheidsrisico’s.
Bij het zich voordoen van gezondheidsrisico’s in de stad streven we naar een snelle en goed gecoördineerde aanpak ervan in samenwerking met de betrokken partners.